За мен

Казвам се Атанас Николов Тодоров.

Снимка на инж. Атанас Тодоров

Роден съм на 26 септември 1955 г. в гр. Пловдив.

Завършил съм висше образование в областта на строителството по специалност „Промишлено и гражданско строителство – конструкции”, през 1980 г. във Висш институт по архитектура и строителство /ВИАС/ – София, (преименуван през 1990 г. в Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия /УАСГ/).

Придобита квалификация: Строителен инженер – Магистърска степен.

Професионалният ми опит е натрупан основно като ведомствен качествен и технически контрол, инспектор по контрола и изпълнението на инженерно-техническите правила, съгласувателен контрол на проекти, инвеститорски контрол и проектант в следните структури: СМК – Пловдив – „Общостроително управление” – Асеновград; Гражданска защита на Република България – Община, Регион и Област Пловдив; Национална компания „Железопътна инфраструктура” – София, регион Южна България; Камара на инженерите в инвестиционното проектиране /КИИП/ – София – Регионална колегия – Пловдив. Член – учредител на камарата през 2003 г. Регистрацията ми в КИИП – секция „Конструкции на сгради и съоръжения” е под № 02751.

Притежавам пълна проектантска правоспособност.

Валидна застраховка за професионална отговорност в проектирането за строежи от първа до шеста категория.