За мен

Казвам се Атанас Николов Тодоров. Роден съм в Пловдив на 26 септември 1955 г.

Завършил съм висше образование в областта на строителството по специалност: ”Промишлено и гражданско строителство – конструкции”, през 1980 г. във Висш институт по архитектура и строителство / ВИАС / – София, ( преименуван през 1990 година в Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия / УАСГ / ).

Придобита квалификация:  Строителен инженер  –  Магистърска степен.

Професионалният ми опит е натрупан основно като ведомствен качествен и технически контрол, инспектор по контрола и изпълнението на инженерно-техническите правила, съгласувателен контрол на проекти, инвеститорски контрол и проектант в следните структури: СМК – Пловдив – „Общостроително управление” – Асеновград; Гражданска защита на Република България – Община, Регион и Област Пловдив; Национална компания „Железопътна инфраструктура” – София,  регион Южна България; Камара на инженерите в инвестиционното проектиране /КИИП/ – София – Регионална колегия – Пловдив. Член – учредител на камарата през 2003 г. Регистрацията ми в КИИП – секция „Конструкции на сгради и съоръжения“ е под № 02751.

Притежавам пълна проектантска правоспособност.