Ново в PSCAD и Design Expert 2019

Всички програми

1. Изпълнимите файлове са защитени и подписани от Проектсофт със сертификат за сигурност от DigiCert (Extended Value Code Signing Certificate). По този начин се решава проблемът с антивирусните програми и защитната стена на Windows.

PSCAD 2019

2. Добавена е процедура за възстановяване на повредени файлове. Ако по време на четене на файла възникне грешка, програмата влиза автоматично в режим на възстановяване. Файлът се чете поетапно на отделни сегменти (подложка, възли, елементи, товари и др.) като се генерира подробен отчет за резултатите. При неуспешно прочитане на даден сегмент, програмата се опитва да продължи, като записва грешката в отчета. Накрая се зарежда възстановеният модел и отчетът се показва на екрана. Възможно е моделът да не е пълен, но ползвайки информацията от отчета, може да се възстановят само липсващите данни. Това може да спести значително време по повторното му въвеждане.

Заб. В следващия ъпдейт ще бъде добавена и опция за автоматично записване през определено време.

3. Скоростта на работа на програмата е увеличена с около 30% – 40%, най-вече по отношение на прегледа на модела в 3D.

 4. Подобрена е визуализацията на мрежата в 3D.

Design Expert 2019

5. Обединени са английската и българската версия в една инсталация. Всички модули могат да се стартират и на двата езика. Двете версии отварят едни и същи файлове като изчислителната записка излиза или на български или на английски, в зависимост от това, с коя езикова версия на модула е отворен файла. Плъгин за чертане на армировка

6. В настройките на плъгина за изчертаване на армировки и стоманени конструкции е добавена възможност да се избира език на чертежа (◉ BG или ◎ EN). Оттук нататък, всички надписи, генерирани от програмата (вкл. спецификации, количества и др.), излизат на съответния език. Това е удобно за колеги, които работят и на двата езика. Така няма да се налага да преинсталират често английската или българската версия, както досега.

 7. Стремената в изглед могат да се изчертават като обект (серия от стремена), на който могат да се контролират стъпката, дължината на разпределение и височината на стремената. При промяна на някой от параметрите, стремената автоматично се пренареждат. Това се реализира или като динамичен блок или като асоциативна матрица (associative array). 

Може да чертаете и редактирате серии от стремена с командите:

– LD -Серия стремена в изглед;  – LS -Редактиране стремена в изглед.

8. Във всички модули, в които има стремена (Beam Expert, Column Expert и Shear Wall Expert) e добавена възможност стремената да се генерират като динамична матрица като се избере настройката  ▣ Dynamic Array. В последствие, редактирането им е много по-лесно, както е описано по-горе. В следващия ъпдейт, бройката в надписа под стремето и над зоната в изгледа на гредата ще бъде обвързана динамично с реално изчертаните стремена и ще се променя при редактиране.

9. В плъгина за изчертаване на армировки е добавена команда за визуализация на мрежата от пръти в плочата. На базата на стъпката и дължината на зоната на подреждане, се изчертава всеки отделен прът. Може да се включва и изключва автоматично.

10. Добавена е команда за покриване на необходимата армировка на плочите в cm2, генерирана от PSCAD. Надписите могат да се превключват между необходима и покрита площ или разлика между двете. Площта се взима от реално изчертаните пръти като се отчита и ъгъла на завъртане на армировката, спрямо съответното направление. Изцяло покритите стойности се скриват от чертежа и остават само зоните, при които е необходима допълнителна армировка. Квадратните сантиметри е необходимо да бъдат в отделни слоеве за долна и горна армировка, и съответно по x и по y (например: dx – долна по x, dy – долна по y, gx – горна по x, gy – горна по y).

 11. Добавени са общи команди за бързо изчертаване на:

 граница на изкоп в план;      граница на изкоп в разрез;       граница на елемент/материал в разрез . 

С командата  обърни линия може да се обърне посоката на щриховката.

12. В модула за стомана са добавени команди за изчертаване на заваръчни шевове в изглед, както следва:

– ъглов, заводски, видим;    – ъглов, монтажен, видим;   – челен, заводски, видим;   – челен, монтажен, видим;   – ъглов, заводски, скрит;    – ъглов, монтажен, скрит;   – челен, заводски, скрит;    – челен, монтажен, скрит.  

За обръщане на посоката на щриховката може също да се използва командата обърни линия. В следващия ъпдейт ще бъдат добавени и бързи команди за изчертаване на болтове, отвори, планки, оси, разрези и др.

13. В редактора на сечения за Column Expert, Shear Wall Expert и PMM Expert e добавена възможност да се задават различни диаметри на отделни пръти, чрез избиране от чертежа. След като ги маркирате, трябва да изберете съответния диаметър от падащия списък вляво. Избирането на пръти в таблицата, автоматично ги маркира и на чертежа.

14. Подобрена е визуализацията на интеракционната повърхнина в PMM Expert. Точките от натоварването се виждат по-ясно, като 3D сфери. Добавени са глобалните оси, границите на случайния ексцентрицитет и др. Ако точката на натоварването излиза извън границите на повърхнината, се изчертава допълнителна линия като продължение от повърхнината към точката. При кликване на точка от чертежа, се маркира и съответния ред от таблицата и се пречертават интеракционните диаграми.

 Calcpad 3.5 1. Изчислителното ядро е оптимизирано значително, като скоростта на работа е увеличена с около 40% – 50%, а за най-тежките изчислителни задачи – до няколко пъти.  2. Решен е проблемът с необходимостта от настройване на десетичната точка в Windows за да работи библиотеката от записки на Проектсофт. В последната версия, десетичният разделител е твърдо фиксиран на точка “.” и тази необходимост отпада. 3. Подобрен е дизайна на интерфейса, добавено е меню за редакция и шрифтът е сменен с по-подходящ. 4. Инструкцията за работа, която излиза отдясно при редактиране на кода е направена поподредена и компактна. Добавена е възможност да се вмъква код директно от инструкцията чрез кликване с мишката.

15. Подобрено е разпознаването на вложени цикли и разклонения. Добавена е функция за автоматично отстояние навътре за по-голяма прегледност на кода.

16. Оправени са някои грешки при работа с мерни единици и са добавени нови видове производни единици.

Програмата Calcpad 3.5 е свободен софтуер и може да го използвате напълно безплатно за да създавате собствени оразмерителни процедури.

С нейна помощ, в Проектсофт е разработена богата библиотека от над 100 програми за изчисляване на натоварванията и оразмеряване на различни видове конструкции по Еврокод.

За колегите, които все още нямат програмите: Цената на пълния комплект програми е 500 лв. без ДДС. По-надолу е приложен списък с наличните до момента програми, който подлежи на допълване и разширение. Ще бъде направена и анкета сред колегите, за да установим от какви програми има по-голяма необходимост.

Списък на програмите от библиотеката Строителни конструкции Геотехника\Земен натиск Дървени конструкции\Bending design of timber beam Натоварвания Стоманобетонна сграда (вертикален товар) Изчислителен спектър на реагиране Натоварване от вятър Натоварване от сняг Снежна торба Стоманени конструкции Напречни сечения\Двойно-T сечение Напречни сечения\Инерционни характеристики C сечение L сечение T сечение Z сечение Двойно Т сечение Кръг Кръгла тръба Правоъгълна кутия Правоъгълник

Съединения и възли База на колона Болтова става Възел греда-греда Възел греда-колона Единично болтово съединение Напрегнато болтово съединение Ъглов заваръчен шев Стоманобетонни конструкции Греда за усукване Интеракционна диаграма Колона за двоен нецентричен натиск Колона за нецентричен натиск Правоъгълно сечение за огъване Правоъгълно сечение за напречна сила Плочогредово сечение за огъване Проверка на плочогредово сечение за огъване Пукнатини и провисване на греда Пукнатини и провисване на греда с Т сечение Конструиране Конструиране на греда за DCM Конструиране на колона за DCM Конструиране на шайба за DCM

Полета Свободно подпряно поле Поле със запъната дълга страна Поле със запъната къса страна Поле със запънати дълги страни Поле със запънати къси страни Поле със запънати съседни страни Запънато поле със свободно подпряна дълга страна Запънато поле със свободно подпряна къса страна Четиристранно запънато поле Продънване Продънване на правоъгълна вътрешна колона Продънване на правоъгълна ръбова колона Продънване на правоъгълна ъглова колона

 Механика Инерционни характеристики C сечение L сечение T сечение Z сечение Двойнo-Т сечение Елипса Елиптична тръба Квадрат Кръг Полукръг Правилен шестоъгълник Правоъгълен триъгълник Правоъгълна тръба Правоъгълник Равностранен триъгълник Ромб Сегмент Сектор Трапец Тръба Четвърт кръг Статика Двустранно запънати греди Концентриран момент Концентрирана сила Линейно разпределен товар Равномерно разпределен товар Трапецовиден товар Триъгълников товар Частично разпределен товар Едностранно запънати греди Концентриран момент Концентрирана сила Линейно разпределен товар Разпределен товар Трапецовиден товар Триъгълников товар отдясно Триъгълников товар отляво Частично разпределен товар Конзоли Концентриран момент в края Концентрирана сила в края Линейно разпределен товар Разпределен товар Триъгълников товар откъм опората Триъгълников товар откъм свободния край Частично разпределен товар Провисване Конзола от вертикална сила в края Конзола от равномерно разпределен товар Проста греда от концентрирана сила в средата Проста греда от равномерно разпределен товар Прости греди Концентриран момент Концентрирана сила Концентрирани сили Линейно разпределен товар Равномерно разпределен товар Трапецовиден товар Триъгълников товар Частично разпределен товар Математика Квадратно уравнение Кубично уравнение Обеми Елипсоид Конус Куб Правоъгълна пирамида Правоъгълна призма Пресечена правоъгълна пирамида (обелиск) Пресечена триъгълна пирамида Призма с основа правилен полигон Сфера Сферичен сегмент Сферичен слой Тетраедър Триъгълна пирамида Триъгълна призма Цилиндър Площи Елипса Квадрат Кръг Парабола Правилен многоъгълник Правоъгълен триъгълник Правоъгълник Равностранен триъгълник Сегмент (хорда) Сегмент (ъгъл) Сектор (хорда) Сектор (ъгъл) Трапец Триъгълник Триъгълник с височина