Планове по безопасност и здраве

 • Ремонт покривна конструкция на водовземна кула – ВЕЦ „ВЪЧА – 2”;
 • ЯЗОВИРНА СТЕНА „КРИЧИМ” – Възстановяване на метални стълби, площадки, преходи и демонтаж на стари метални конструкции от разширени фуги – инженеринг;
 • ЯЗОВИРНА СТЕНА „ВЪЧА” – Възстановяване на метални стълби и площадки в шахтите на отвесите и демонтаж на стари метални конструкции от разширени фуги – инженеринг;
 • Основни ремонти на приемни гарови сгради – 26 бр.;
 • Язовирна стена „Кричим” – Подмяна на корозирали метални преходи и пасарелки в разширените фуги, демонтаж на стари метални конструкции от разширените фуги –  Язовирен район „Въча”;
 • Демонтаж, профилактика, ремонт и монтаж на галови вериги на сегментни затвори на язовирна стена „Въча“ – осем броя по 1,5 тона всяка, на кота 110 м, приравнено на 39 етажа;
 • Подмяна на асансьорна уредба в язовирна стена „Въча“ с ход на асансьора – 130,50 м, приравнено на 43 етажа – Язовирен район „Въча”;
 • Ремонтни дейности на комин 325 м., приравнено на 106 етажа – подмяна на металните стълби и площадки от кота +315 до кота +325, химическата им защита, ремонт на бетонната тръба и дневната сигнализация – Металургично производство – „КУМЕРИО МЕД“  АД  –  ПИРДОП;
 • Язовирна стена „Въча” – демонтаж и частично възстановяване на корозирали метални конструкции, преходи, пасарелки, стълби и други – инженеринг;
 • Обрушване за почистване на път и страничен канал за вхв. №25 „Ибър 1200“ – Язовирен район „ЧАИРА“ – НЕК „Язовири и каскади”;
 • Основен ремонт на част от покрива на Главен производствен корпус (около 2130 кв.м. на коти от 15,63 до 18,67 м., приравнено на 6 етажа), с промяна на горното осветление от “фонарно” в “зенитно” в УПИ-ІІ – За “ФАЗЕРЛЕС” , кв.12 по плана на ПЗ “Запад” , гр. СИЛИСТРА;
 • Мултифункционална сграда с офиси, хотел и подземен паркинг, състояща се от 3 подземни и 19 надземни етажни нива от кота: -10,50 м. до кота: +66,00 м., в УПИ-ІV 522.3589 обсл. дейности, хотел, и УПИ-ІІ 522.3590 общ. обслужващи дейности, гр. ПЛОВДИВ;
 • Укрепване на скат намиращ се в УПИ ХІV – 4248, кв.770 по плана на гр. РУСЕ, ул. Шипка № 82;
 • Реставрация, консервация и експониране на сводест мост „Мустафа паша“ – гр. Свиленград, община Свиленград;
 • Навес над съществуващи автомобилни везни в УПИ ІІ – 1.15 по плана на „ТМ“ АД (л) Порт Булмаркет – гр. Русе, община Русе;
 • Нова 3, 4 и 5 етажна жилищна сграда в УПИ Х-1375, кв. 38 нов, кв. 171 стар, ЦГЧ-Пловдив, район Централен, община Пловдив;
 • Два броя кабелни линии 20kV – 400 мм2 от КРУ № 9 и КРУ № 24 на  п/ст 110/20kV „Станимака” до място на бъдеща възлова станция в ПИ 011377, собственост на „Тракия икономическа зона” АД, в местност „Капсида”, землище на гр.Куклен, Община Куклен, Област Пловдив;
 • Сервиз за МПС и склад за авточасти в УПИ № 018006, м. „Бялата воденица“ – землище на с. Марково, Община Родопи;
 • Лятна кухня в УПИ ХІХ – 74, кв.20 – с. Войводиново, Община Марица;
 • Аварийно временно укрепване на останалите участъци от съществуващи фасади на сградата на ул. Одрин № 8 в гр. Пловдив – район Централен, община Пловдив, област Пловдив;
 • ПБЗ за ПЛАН ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕОТЛОЖНИ АВАРИЙНИ МЕРКИ, ВКЛЮЧВАЩИ УКРЕПИТЕЛНИ И РЕСТАВРАЦИОННИ РАБОТИ на СВОДЕСТ МОСТ (ГЪРБАВИЯ МОСТ) на река ОЛУ-ДЕРЕ в УПИ І, кв.159, имот с идентификатор 77181.10.7 по КК на гр.Харманли, община Харманли, област Хасково;
 • ПБЗ за ОДЕОН ПРИ ФОРУМА НА АНТИЧНИЯ ФИЛИПОПОЛ И НЕГОВАТА ПРИЛЕЖАЩА СРЕДА, ПИ с идент. 56784.520.1696 в УПИ- І, кв. 149 – ЦГЧ, гр. Пловдив,  община  Пловдив,  област Пловдив, ПРОЕКТ ЗА ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА;