Планове по безопасност и здраве

 • Покривна конструкция на ВОДОВЗЕМНА КУЛА – ВЕЦ „ВЪЧА – 2”;
 • ЯЗОВИРНА СТЕНА „КРИЧИМ” – Възстановяване на метални стълби, площадки, преходи и демонтаж на стари метални конструкции от разширени фуги – инженеринг;
 • ЯЗОВИРНА СТЕНА „ВЪЧА” – Възстановяване на метални стълби и площадки в шахтите на отвесите и демонтаж на стари метални конструкции от разширени фуги – инженеринг;
 • ЯЗОВИРНА СТЕНА „КРИЧИМ” – Подмяна на корозирали метални преходи и пасарелки в разширените фуги, демонтаж на стари метални конструкции от разширените фуги – Язовирен район „Въча”;
 • Демонтаж, профилактика, ремонт и монтаж на ГАЛОВИ ВЕРИГИ НА СЕГМЕТНИТЕ ЗАТВОРИ на язовирна стена „Въча“ – осем броя по 1,5 тона всяка, на кота 110 м, приравнено на 39 етажа;
 • Подмяна на АСАНСЬОРНА УРЕДБА в язовирна стена „Въча“ с ход на асансьора – 130,50 м, приравнено на 43 етажа – Язовирен район „Въча”;
 • ЯЗОВИРНА СТЕНА „ВЪЧА” – демонтаж и частично възстановяване на корозирали метални конструкции, преходи, пасарелки, стълби и други – инженеринг;
 • Основен ремонт на част от покрива на ГЛАВЕН ПРОИЗВОДСТВЕН КОРПУС (около 2130 кв.м. на коти от 15,63 до 18,67 м., приравнено на 6 етажа), с промяна на горното осветление от “фонарно” в “зенитно” в УПИ-ІІ – За “ФАЗЕРЛЕС” , кв.12 по плана на ПЗ “Запад” , гр. Силистра;
 • Ремонтни дейности на КОМИН 325 м., приравнено на 106 етажа – подмяна на металните стълби и площадки от кота +315 до кота +325, химическата им защита, ремонт на бетонната тръба и дневната сигнализация – Металургично производство – „КУМЕРИО МЕД“ АД – Пирдоп;
 • Обрушване за почистване на път и страничен канал за ВОДОХВАЩАНЕ №25 „Ибър 1200“ – Язовирен район „ЧАИРА“ – НЕК „Язовири и каскади”;
 • МУТИФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА С ОФИСИ, ХОТЕЛ и ПОЗЕМЕН ПАРКИНГ, състояща се от 3 подземни и 19 надземни етажни нива от кота: -10,50 м. до кота: +66,00 м., в УПИ-ІV 522.3589 обсл. дейности, хотел, и УПИ-ІІ 522.3590 общ. обслужващи дейности, гр. ПЛОВДИВ;
 • Консервация и експониране на част от СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ в кв. Хоризонт – гр. Балчик;
 • Основни ремонти на 26 броя ПРИЕМНИ ГАРОВИ СГРАДИ – (Ситуационен план на ЖП гара Асеновград);

 • Консервация, реставрация, експониране и социализация на ТЕКЕ „АК ЯЗЪЛЪ БАБА – св. АТАНАСИЙ“ – с. Обручище, община Балчик;
 • УКРЕПВАНЕ НА СКАТ, намиращ се в УПИ ХІV – 4248, кв.770 по плана на гр. РУСЕ, ул. Шипка № 82;
 • Реставрация, консервация и експониране на СВОДЕСТ МОСТ „МУСТАФА ПАША“ – гр. Свиленград, община Свиленград;

 • НАВЕС над съществуващи автомобилни везни в УПИ ІІ – 1.15 по плана на „ТМ“ АД (л) Порт Булмаркет – гр. Русе, община Русе;

 • Два броя КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20kV – 400 мм2 от КРУ № 9 и КРУ № 24 на п/ст 110/20kV „Станимака” до място на бъдеща възлова станция в ПИ 011377, собственост на „Тракия икономическа зона” АД, в местност „Капсида”, землище на гр.Куклен, Община Куклен, Област Пловдив;
 • СЕРВИЗ за МПС и склад за авточасти в УПИ № 018006, м. „Бялата воденица“ – землище на с. Марково, Община Родопи;
 • Жилищна сграда в УПИ ХІХ – 74, кв.20 – с. Войводиново, Община Марица;

 • Аварийно временно УКРЕПВАНЕ на останалите участъци от съществуващи фасади на сградата на ул. Одрин № 8 в гр. Пловдив – район Централен, община Пловдив, област Пловдив;

 • ПБЗ за извършване на неотложни аварийни мерки, включващи УКРЕПИТЕЛНИ и РЕСТАВРАЦИОННИ РАБОТИ на СВОДЕСТ МОСТ (ГЪРБАВИЯ МОСТ) на река ОЛУ-ДЕРЕ в УПИ І, кв.159, имот с идентификатор 77181.10.7 по КК на гр.Харманли, община Харманли, област Хасково;
 • Нова 3, 4 и 5 етажна ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ Х-1375, кв. 38 нов, кв. 171 стар, ЦГЧ-Пловдив, район Централен, община Пловдив;
 • Демонтаж и монтаж на покривни дъговидни елементи за подмяна на увредени поликарбонатни плоскости, осигуряващи естествено  фонарно  покривно осветление  – АББ България ЕООД – клон Раковски, с. Стряма, община Раковски, област Пловдив;

 • ПБЗ за ОДЕОН при ФОРУМА НА АНТИЧНИЯ ФИЛИПОПОЛ и неговата прилежаща среда, ПИ с идент. 56784.520.1696 в УПИ- І, кв. 149 – ЦГЧ, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, ПРОЕКТ ЗА ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА;

 • Премахване на аварирала жилищна сграда на ул. Видима № 8 в гр. Пловдив“ – район Източен,община Пловдив, област Пловдив