Защита при бедствия, аварии и катастрофи

  • Изготвяне на Планове за спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи;
  • Проектиране и строителство в условия на кризи;
  • Изготвяне и управление на проекти по превенция, укрепване или възстановяване;