Проектиране

 • Предпроектни проучвания, становища и консултации;
 • Задания за изработване на инвестиционни проекти;
 • Лазерно заснемане (архитектурно и конструктивно) на съществуващи сгради със система на HILTI за директно извеждане на измерванията, като чертеж в .dwg AutoCAD формат или таблично в EXCEL формат – единствената работеща в страната система;
 • Проектиране конструкции на сгради и съоръжения ( по БДС или БДС EN 1990 – 1999 ):
  • Стоманобетонни конструкции
  • Стоманени конструкции
  • Комбинирани конструкции
  • Дървени конструкции
  • Зидани конструкции
  • Сглобяеми и Сгъваеми къщи
 • Сеизмичен анализ и сеизмична оценка;
 • Компютърно моделиране и анализ и оразмеряване на конструкции с лицензиран софтуер PSCAD, Design Expert, Calcpad, STRAD, STEEL, Ruck Zuck, ZWCAD и други;
 • Пълна конструктивна документация – изчисления, записки, чертежи и спецификации;
 • Проектиране по иновативни строителни технологии;
 • Изготвяне на конструктивни становища и експертизи;
 • Конструктивно обследване на съществуващи сгради и изготвяне на доклад по част конструктивна за съставяне на технически паспорт;
 • Обследване на сгради и съоръжения, след конструктивни повреди, бедствия или аварии, анализ и оценка на състоянието им;
 • Изготвяне на проекти и планове за превантивно или следаварийно събаряне, конструктивно укрепване или възстановяване на сгради и съоръжения;
 • Изготвяне на конструктивни проекти за реконструкции, модернизации, надстройки, пристройки, преустройства, промяна на предназначение и основни ремонти;
 • Проектиране на елементи за задържане на терена;
 • Проектиране на стоманобетонни резервуари, в т.ч. и за изгребни ями;
 • Изготвяне на раздел от интердисциплинарна част „Пожарна безопасност“ по част Конструктивна;
 • Изготвяне на Планове по безопасност и здраве / ПБЗ /;
 • Изготвяне на Планове за управление на строителните отпадъци;
 • Изготвяне на Планове за спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи (СНАВР при БАК);
 • Авторски надзор