Проектиране

 • Предпроектни проучвания, становища и консултации;
 • Подпомагане възложителите при съставянето на задания за изработване на инвестиционни проекти;
 • Лазерно заснемане (архитектурно и конструктивно) на съществуващи сгради с HILTI за директно извеждане на измерванията, като чертеж в .dwg AutoCAD формат или таблично в EXCEL формат – единствената работеща система в България;
 • Проектиране конструкции на сгради и съоръжения:
  • Стоманобетонни конструкции
  • Стоманени конструкции
  • Зидани конструкции
  • Дървени конструкции
  • Алуминиеви конструкции
  • Комбинирани конструкции
  • Сглобяеми къщи – високоефективни и по иновативни технологии
 • Сеизмичен анализ и сеизмична оценка;
 • Компютърно моделиране и анализ на конструкции – PSCAD, DESIGN EXPERT, Axis VM, STADYPS, STRAD, STEEL, SAP, ETABS, TOWER, Ruck Zuck, CAST, ZWCAD+, AutoCAD и други;
 • Пълна конструктивна документация – изчисления, записки, чертежи и спецификации;
 • Проектиране по иновативни строителни технологии (PRIME BLOCK, PRIME DECK, ANCOTECH, HALFEN,  KNAUF, HILTI, FISCHER, FRIULSIDER и други);
 • Обследване на сгради и съоръжения, след конструктивни повреди или аварии, за анализ и оценка на състоянието им;
 • Изготвяне на конструктивни становища и експертизи;
 • Конструктивно укрепване и възстановяване на сгради и съоръжения;
 • Изготвяне на проекти за реконструкции, модернизации, надстройки, пристройки, преустройства и основни ремонти;
 • Проектиране на елементи за задържане на терена;
 • Проектиране на стоманобетонни резервуари, в т.ч. изгребни ями;
 • Авторски надзор;
 • Конструктивно обследване на съществуващи сгради за изготвяне на технически паспорт;
 • Изготвяне на раздел от интердисциплинарна част „Пожарна безопасност“ по част Конструктивна;
 • Изготвяне на Планове за управление на строителните отпадъци;
 • Изготвяне на Планове по безопасност и здраве;