Строителство

  • Инвеститорски строителен контрол;
  • Планиране на строителството;
  • Изготвяне на проектно-сметни документации, двупосочно анализно ценообразуване (УСН, ТНС, РН, СЕК, Building Manager, Gaudy) и оферти за изпълнение на СМР;
  • Управление на проекти;
  • Подпомагане при подбор на фирми и специалисти и контрол при изпълнение на ново строителство, реконструкции, модернизации, надстройки, пристройки, преустройства и ремонти;
  • Отчитане на изпълнено строителство в интерес на Възложителя или на Изпълнителя;
  • Изготвяне на необходимите актове и протоколи по време на строителството за окомплектоване досието на обекта.